Español   Català   

Assegurances


A la nostra Corredoria d'Assegurances, us oferim tos els productes del mercat en els seus diferents rams.
Des del 1973, assegurem el benestar i la tranquilitat de milers de families i empreses a tota la comarca del Garraf.

Entre d'altres, us oferim:

Serveis per a empreses:

 • Multiriscos empresarials
  • Responsabilitat Civil: Explotació, Productes, Patronal, Subsidiaris, etc.
  • Ingenyeria: Avaries de maquinaria,
  • Tot Risc en construcció: Assegurances desenals.
  • Accidents i vida: Col·lectius, Convenis, Externalització de pensions.

 • Assegurances de defensa jurídica tant a particulars com a empreses.

 • Assegurances d'assistència en viatge a particulars i de responsabilitat civil familiar.

 • Serveis a particulars:
  • Automòbils: Qualsevol tipus de vehicle, incloent turismes, camions, motocicletes, tractors, etc
  • LLar: Vivendes habituals i segones residències
  • Vida: Riscos, Jubilació i estalvi
  • Financers: Rendes vitalícies, productes mixtes estalvi-inversió
  • Accidents: Mort, Invalidesa, Incapacitat temporal per accident o malaltia
  • Salut: Quadre mèdic i reemborsament de despeses
  • Nàutica: Embarcacions professionals i d'esbarjo.


Assessoria Farreras 6